بازدید جناب آقای دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور از شرکت سیلندر امید فردا.

در این بازدید، جناب آقای دکتر سعید عمرانی، امکانات و ظرفیت های کارخانه «سیلندر امید فردا» را بررسی کردند.

سیلندر امید فردا سیلندر امید فردا