بازدید هیئت محترم نمایندگی استان خراسان در زمینه کپسول های آتش نشانی برند هونامیک، از غرفه شرکت سیلندر امید فردا در ششمین نمایشگاه بین المللی تهران