بهره گیری از دستگاه ها و تکنولوژی روز در جهت تولید انواع کپسول های اطفاء حریق و اکسیژن