تصاویری از حضور مجموعه «سیلندر امید فردا» در نمایشگاه بین المللی تهران و مذاکره با پتروشیمی لاله

سیلندر امید فردا

 

سیلندر امید فردا