بازدید مدیرکل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان استاندارد کل کشور
جناب دکتر مهدی انگورج
مدیر کل محترم استاندارد استان گیلان
جناب دکتر معصومی نژاد
و معاون محترم ایشان از شرکت سیلندر امید فردا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

بازدید مدیرکل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق استاندارد کل کشور از سیلندر امید فردا

بازدید مدیرکل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق استاندارد کل کشور از سیلندر امید فردا