گزارش صدا و سیما از شرکت سیلندر امید فردا و روند فعالیت این شرکت: