بازدید هیئت چینی جهت ارتقاء دستگاه های تولیدی و استفاده از تکنولوژی روز برای افزایش میزان تیراژ تولید و  تضمین کیفیت کپسول های تولیدی